Manual L5 3DX

L5 Navigation Systems AB 2019manual

L5 3DX

INNEHÅLL

Projektinställningar 2

Ytor & Planfiler 12

Ytor 13

Planfiler 14

Export & import av ett befintligt projekt mellan maskiner 16

Export av projekt 16

Import av projekt 19

Skapa ny Yta 21

Höjdreferens 22

Lutning 24

Terrängmodell 28

2D/3D Linje 32

Guidelinje 40

Körläge 44

Vyer 46

Byta skopa 48

Byta referenspunkt på skopa 50

Inmätning av punkter 51

Redigera eller ta bort punkter 59

Denna Manual är avsedd för operatörer av L5 3DX och går igenom programmet och inställningar. Den täcker in de flesta moment och detaljer man normalt behöver kunna som operatör. Grundläggande inställningar för GPS och givare på maskinen täcks ej av denna manual eftersom de ej bör ändras av operatören annat än i nödfall. Kontakta i så fall supporten på L5:

E-post: support@l5navigation.com

Supportnummer: 010-457 77 90

Projektinställningar

 • Projektinställningar innehåller inställningar för koordinatsystem och modeller/ritningar.
 • Varje gång man kommer till ett nytt projekt där man får modellfiler så bör man skapa ett nytt projekt. Det är viktigt att ställa in samma koordinatsystem och höjdsystem som modellerna är skapade i.
 • Tryck på knappen för att komma till projektinställningarna. Finns även under Verktyg > Avancerade Verktyg > Konfigurera projekt.

 • Man kan nu göra tre val. Byta mellan befintliga projekt, skapa ett nytt projekt och att redigera aktivt projekt. Om man väljer byt projekt så ser man en lista med befintliga projekt. Då markerar man det man önskar och trycker OK. Vi väljer här att skapa ett nytt projekt. Efter att vi valt ett namn på vårt nya projekt så kommer vi vidare till inställningarna för projektet. Det är samma meny man kommer till om man trycker Redigera projekt.

 • När vi tryckt på Nytt projekt så skriver vi in ett lämpligt namn och trycker sen på Ange.

 • Första inställningsmenyn för projektet, Projektfiler, är för alla modeller som hör till projektet.
 • Planvyfil

  • Här lägger vi till bakgrundskartor/ritningar. Det är filer som innehåller linjer normalt sett. Om linjerna är höjdsatta så kan vi även välja att schakta mot dessa genom att välja guidelinje i ett senare skede. Se separat avsnitt.
  • Vanliga format som stöds är AutoCAD DWG, LandXML och Topcon LN3
  • Vi kan ha nästan obegränsat antal filer inlagda samtidigt. Det är datorns kapacitet som sätter gränsen för när det blir för tungt.

 • Terrängmodell

  • Här lägger vi till 3D-modeller av ytan vi ska schakta mot.
  • Vanliga format som stöds är AutoCAD DWG med 3D Faces, LandXML samt Topcon TN3.
  • Det är möjligt att importera en LandXML med flera ytor och även linjer i samtidigt.
  • Vi kan lägga in flera filer här, men endast en kan vara aktiv åt gången. Den som är aktiv blir ifylld i grafiken i körläget och de andra visas som tunna streck i sektions- och profilvy.

 • Befintlig yta

  • Lika som terrängmodell ovan, men används endast för att visa en extra yta i körläget. Vi kan ej schakta mot denna yta så den används normalt sett inte.

 • Varning/Andra ytor

  • Vi kan lägga in ytor som beskriver områden som maskinen ej får vistas i. Om maskinen kommer in i ytans område så kommer en tydlig varning upp i skärmen.
  • Vi måste skapa en AutoCAD DWG med ytorna i ett lager som ska heta WARNING för att funktionen ska fungera.
  • Kan vara bra om vi t.ex. har en fiberkabel som vi vill märka ut som en varningsyta.

 • Koordinatfil

  • Här kan vi lägga in en punktfil med tex brunnar, eller färdiga filer som kan användas för att spara inmätta punkter som mäts in med maskinen.

 • Guidelinjefil

  • Här kan vi välja en linje som vi vill se sektion och sidomått till i körläget.
  • Detta kan vi även välja i ett senare skede med funktionen Guidelinje. Se separat avsnitt.

 • GeoTIFF

  • Vi kan lägga in en geotaggad bild, t ex ett flygfoto, som bakgrundsbild

 • I Projektalternativ ställer vi in önskade enheter för projektet. Dessa värden följer med från tidigare skapat projekt. Är dock bra att kolla igenom inställningarna innan man sparar projektet.

 • Koordinatsystem är en viktig meny om vi använder modeller. Om vi har fel inställning här kommer inte modellen att synas.
 • Projektion

  • Här väljer vi transformationen för koordinater i plan. Dvs X/N och Y/Ö koordinat.

 • Projektionsalternativ

  • Här ställer vi i huvudsak in justering i höjd. Det man kallar höjdsystem.

   Det finns färdiga filer för systemen RH70 och RH2000. Om vi behöver RH00 så får vi lägga in en manuell justering på ca -0.500 m.

 • Lokaliseringsfil

  • Här kan vi skapa en helt egen inpassningsfil som behövs om vi jobbar i ett helt ”eget” koordinatsystem. T ex ett system man från början skapat för en gruva eller liknande. Används nästan bara i gruvor nu för tiden. Normalt sett behöver vi inte ställa in någonting här.

 • Lokaliseringseditor

  • Här redigerar vi lokaliseringsfilen. Det går att knappa in koordinater på kända punkter för att själv skapa sina transformationsparametrar. Används mest i gruvor.

   Normalt sett rör man ej denna meny.

 • Testa koordinatsystem

  • En funktion för att se om vi får rätt lokala koordinater från angivna GPS-koordinater. Används sällan.

För att välja ett vanligt koordinatsystem, tryck på Projektion:

 • När vi trycker på knappen Projektion: så ser vi en lista på de koordinatsystem vi tidigare lagt till. Om det vi behöver saknas i listan så trycker vi på Välj fördefinierat.

 • För att välja fördefinierat väljer vi först grupp av koordinatsystem. Tryck på den knappen.

 • När vi tryckt Grupp så trycker vi på Mer tills vi hittar systemen för SWEDEN. Om vi vill ha ett Sweref99-system som är vanligast så markerar vi SWEDEN och trycker OK.

 • När en Grupp är vald kan vi trycka på Projektion för att välja rätt zon.

 • Markera det önskade systemet och tryck OK.

 • När vi lagt till önskat system i listan markerar vi det och trycker OK.

 • När rätt projektion är satt ska vi trycka på Projektionsalternativ för att sätta rätt höjdsystem.

 • Vi ska för det mesta välja en Geoidfil. Även om vi ska ha RH00 väljer vi RH2000 och lägger sedan till ett extra Z-offset. Tryck på Geoidfil: för att välja rätt fil.

 • Markera rätt fil och tryck OK.

 • Geoid relativ till WGS84 ska alltid vara ikryssad i Sverige. Resten av parametrarna låter vi vara.

  Endast Extra Z-offset används om vi behöver justera höjden ytterligare. Tryck OK för att bekräfta.

 • Om vi valt allting rätt så är vi nu klar med Projektinställningarna. Tryck på OK för att bekräfta och spara projektet.

Ytor & Planfiler

Ytor

 • Det finns en snabbmeny för att byta den aktiva ytan vi ska schakta mot i körläget ↑↓

 • Välj Yta

  • För att välja den yta vi ska schakta mot så använder vi snabbmenyn ↑↓ i sektion eller profilvyn och markerar den yta vi vill använda och trycker OK.

Planfiler

 • Tända och släcka Planfiler

  • Här kan vi tända och släcka en planfil, släcka separata lager, eller byta färg på linjer.


 • Tryck på den markerade snabbknappen i planvyn till vänster i bilden för att öppna menyn för att tända och släcka filer, tända & släcka separata lager i filen, eller byta färg på linjerna.


 • Markera den fil vi vill tända eller släcka och tryck på knappen Växla för att tända eller släcka filen. För att tända/släcka separata lager & byta färg på linjer så markerar vi filen och trycker på Redigera.

 • Markera det lager vi vill tända eller släcka och tryck på symbolen med snöflingan & solen. När det är en snöflinga till vänster om namnet på lagret så visas det inte i planvyn. För att byta färg så trycker vi på Färg och väljer den färg vi vill ha, och trycker sedan på OK för att bekräfta.

Export & import av ett befintligt projekt mellan maskiner

Export av projekt

 • Här kan vi exportera ett helt projekt med alla inställningar, planfiler, koordinatsystem, ytor etc.

 • För att exportera hela projektet så trycker vi på Verktyg & sedan Filverktyg.

 • Sen trycker vi på Kopiera projekt till annan plats

 • Sen trycker vi på Mer för att bläddra oss fram till rätt projekt. Markera projektet vi vill kopiera och tryck på OK.

 • Välj den enheten vi vill kopiera vårt projekt till. Vanligtvis så är det Enhet: D som är vår USB-sticka. Tryck sedan på OK för att spara projektet till den valda enheten och mappen.

 • Tryck på Ja för att bekräfta.

Import av projekt

 • För att importera ett projekt så trycker vi på Projektins & sedan på Byt projekt.

 • Nu bläddrar vi oss fram till rätt enhet & mapp, markerar projektet vi vill importera och trycker på OK.
 • Ett projekt som är sparat från en annan maskin och som innehåller alla ytor, plandata, koordinatsystem etc. har alltid filändelsen .prz

 • Tryck på Ja för att slutföra importen.

Skapa ny Yta

 • Det finns ett antal olika ytor vi kan skapa direkt i maskinen

  • Höjdreferens

   en fast Z-höjd med en plan yta
  • Lutning med upp till 3 tvärfall på varje sida om en mittlinje
  • Terrängmodell mot inmätta punkter
  • En 2D-linje (utan höjd) eller 3D-linje (med höjd) mot inmätta punkter

Höjdreferens

 • Tryck på MENY för att öppna upp undermenyerna och sedan på knappen Höjdreferens.

 • För att läsa av höjden från skopan, sätt ner skopan på önskad nivå och tryck på knappen Läs GPS. Om vi redan vet vilken Z-höjd vi vill ha på ytan så trycker vi på knappen Ange Höjd och skriver in den önskade höjden. Om vi vill ladda denna yta vid nästa uppstart av systemet så trycker vi på Ladda Senaste Använda Höjdref vid uppstart.

 • För att gå tillbaka till tidigare yta så trycker vi på MENY och sedan på Till modell.

Lutning

 • För att skapa en lutning så trycker vi på MENY och sedan på Lutning.

 • Tryck på knappen Ny Lutning för att börja skapa vår yta.

 • För att skapa en ny yta från inmätta punkter eller från punkter som vi vill mäta in så trycker vi på Skriva in Koordinater.

 • Tryck på knappen Från GPS för att mäta in startpunkt på linjen, eller på knappen Från Punkt, för att läsa in en redan inmätt punkt. Efter det så måste vi definiera riktning och längsfall på linjen. Det gör man antingen genom att mäta in slutet på linjen, välja slutpunkt, eller skriva in bäringen/kompassriktning.

 • Sedan måste vi tala om hur lång linjen ska vara med främre och bakre längd. Efter att vi skrivit in önskat värde så trycker vi på Nästa för att definiera längsfallet.

 • Välj vilken enhet vi vill använda för lutning uppe till höger på knappen där det står Lutning Definierad Av och skriv sedan in önskad lutning med knappen Framåtlutning. Tillgängliga enheter är procent och förhållande. När vi valt vårt längsfall så trycker vi på Nästa.

 • Här kan vi välja hur många tvärfall vi vill ha på varje sida om mittlinjen. Det går att ha upp till 3 tvärfall på varje sida. Välj först vilken enhet vi vill definiera vårt tvärfall med på knappen Sidoslänter def. genom. Välj sedan hur många tvärfall vi vill ha på varje sida om linjen. När det är valt så kan vi börja att sätta sektionsbredd och sektionslutningar. Systemet börjar alltid från vänster. När vi valt det första så trycker vi på

  för att komma till nästa tvärfall. Gå igenom alla steg och när vi är klar så trycker vi på Slutför. Nu får vi en överblick på hur vår yta kommer att se ut. Om vi är nöjd så trycker vi på

  Spara Lutning och vi kan börja schakt mot ytan.

 • För att välja en befintlig linje som vi laddat in under planvyfiler så trycker vi på knappen Följ 3D polylinje.

 • Där väljer vi en befintlig linje att utgå ifrån genom att peka på linjen tills den blir markerad och går sedan vidare genom att trycka på Acceptera. Därefter så följer vi samma steg som tidigare med att välja antal tvärfall, sektionsbredd, enhet för lutning och lutning för varje sektion.

Terrängmodell

 • För att skapa en terrängmodell med tidigare inmätta punkter så trycker vi på Beräkningar.

 • Tryck på Skapa TIN från punkter.

 • Tryck på Mer för att bläddra i mappen och välj den fil som vi tidigare mätt in punkterna i och tryck OK. I detta fall har vi döpt den till terrängmodell. I nästa steg så ska vi välja namn på den nya terrängmodellen som vi vill skapa.

 • Tryck på Ny fil… skriv in namnet på den nya terrängmodellen och tryck på Ange för att bekräfta.

 • Tryck på OK.

 • Tryck på OK.
 • När frågan kommer upp om vi vill lägga till den nya filen i projektet så trycker vi på Ja.

2D/3D Linje

 • För att skapa en linje mellan punkter så trycker vi på Beräkningar.

 • Tryck på Skapa linje från punkter.
 • Välj vilken typ av linje vi vill skapa. PLN för 3D-linje med höjder och CL för 2D utan höjder.

 • Det finns 2 sätt att skapa en linje. Antingen så använder vi Körpunkter, eller så väljer vi att ladda redan inmätta punkter från en fil.

 • För att använda körpunkter så trycker vi på Körpunkter.

 • Tryck på Spara linje till: för att skapa en ny fil.

 • Tryck på Ny fil… för att skapa vår linje.

 • Skriv in namnet på linjen vi vill skapa och tryck på Ange. I detta fallet har vi valt att kalla den va.

 • Välj vid vilken referenspunkt vi vill spara våra punkter vid på skopan och tryck sedan på OK.

 • Nu är vi inne i mätläget. För att mäta in våra punkter så sätter vi ner skopan där vi vill mäta och trycket sedan på Lagra punkt. När alla punkter är lagrade så trycker vi på OK.

 • Tryck på Ja för att ladda in den skapade linjen i projektet.
 • För att skapa en linje från inmätta punkter så trycker vi på Ladda punkter från en fil.

 • Tryck på Ladda punkter från: och välj filen som vi mätt in punkterna i och tryck OK.

 • Tryck på Ny fil… döp filen och tryck på Ange. I detta fallet har vi döpt filen till va.

 • Tryck på OK och sedan på Ja för att spara den skapade linjen till projektet.

Guidelinje

 • Guidelinje

  • Guidelinje kan användas för att se vilken sektion vi är på, samt sidomått mot en linje.
  • Guidelinje kan även användas som en aktiv referens som vi schaktar mot.

 • För att välja guidelinje så trycker vi på MENY för att utöka menyraden och sedan på Guidelinje.

 • Tryck på Välj/Ställ in guidelinje

 • Klicka på linjen som vi vill använda som referens.
 • Här ser vi även information om linjen, tex om den är höjdsatt. Om Z är 0 så kan vi inte använda den för att schakta emot, utan bara för att få sektion & sidomått.
 • Vi kan även tala om för programmet från vilken ände vi vill att sektionerna ska räknas från genom att trycka på Vänd. Om vi tittar på pilarnas riktning så ser vi från vilken håll vi får vårt sektionsmått.
 • Vi kan även ställa in en sidooffset från linjen genom att trycka på Offset.

 • För att göra en sidooffset så trycker vi på Offset och skriver in det värde vi vill ha.

 • Den rödmarkerade linjen är den ursprungliga och den blåmarkerade är vår linje efter angiven offset.
 • När vi gjort alla våra inställningar så trycker vi på Acceptera

 • Nu får vi frågan om vi vill använda linjen för att schakta mot.
 • Om vi bara vill ha den som guide för att visa sektion och sidooffset så trycker vi på Nej, annars Ja för att få schakt/fyll höjderna från linjen.

 • Om vi tryckt Ja så får vi Schakt/Fyll höjderna mot linjen och även sektion och sidomått.
 • Det visas alltid i grafiken med den röda ringen och strecket från vald referenspunkt på skopan till linjen vart vi refererar mot linjen.
 • Sektion och sidomått visas uppe, i mitten på skärmen.
 • Om vi vill ta höjden från en terrängmodell istället men fortfarande ha kvar sektion och sidomått så trycker vi på Guidelinje igen och kryssar ur rutan där det står Visa Schakt/Fyll mot Guidelinje. Tryck sedan på OK för att bekräfta.

 • Om vi vill ta bort guidning mot linjen helt så går vi in på Guidelinje och bockar ur Guidelinje och trycker på OK.

Körläge

 • I körläget hittar vi normalt allt som vi behöver använda dagligen
 • Byta vyer
 • Byta redskap
 • Byta referenspunkt
 • Mäta in punkter
 • Utsättning
 • Projekt inställningar
 • Byta projekt
 • Skapa ytor

9

90

13

7

10+00

12

5

8

4

3

6

2

1

11

 1. Schakt/Fyll höjder för vänster skophörn.
 2. Schakt/Fyll höjder för höger skophörn.
 3. Pildisplay som visar Schakt/Fyll höjd för vänster skophörn.
 4. Pildisplay som visar Schakt/Fyll höjd för höger skophörn.
 5. MENY-knapp för att utöka snabbmenyerna längst nere på skärmen.
 6. Information om modellens lutning, aktuell lutning på skopan, sektion och sidomått mot en linje, samt schakt/fyll vid vald referenspunkt på skopan.
 7. Aktuell skopa som är vald, höjd på skopan vid vald referenspunkt, höjd vid larvbandet, Inställd offset & vald ytas höjd.
 8. Information om vilket projekt som är valt & vilken aktiv yta vi kör mot.
 9. Knappar för att zooma in och ut i respektive vy.
 10. Knappar för att ställa in vertikal offset mot vald yta.
 11. Snabbknappar för menyer.
 12. Snabbknapp för att tända och släcka Planvyfiler.
 13. Snabbknapp för att byta vilken yta vi ska schakta mot.

Vyer

 • För att byta vilka vyer vi vill använda så trycker vi på Vyer.

 • Om vi har skärmen liggande så väljer vi Horisontell.

 • Om vi har skärmen stående väljer vi antingen att visa Planvy Botten eller Planvy Topp.

 • För att bläddra mellan dom olika vyerna som finns tillgängliga så trycker vi på Mer.
 • När vi valt vilken vy vi vill köra med så trycker vi på den vyn så kommer vi tillbaka till körläget igen.

Byta skopa

 • För att byta skopa trycker vi på skopa.

 • Markera den skopa som vi vill använda och tryck på OK.

 • Ute i körläget så står det alltid vilken skopa vi har valt.

Byta referenspunkt på skopa

 • För att byta vilken referenspunkt på skopan som vi vill visa schakt/fyll höjden mot och få sidomåttet mot så trycker vi på Schakt/Fyll knappen.

Inmätning av punkter

 • För att börja mäta in punkter med maskinen så måste vi först skapa en ny fil, eller välja en redan befintlig fil att mäta in i.

 • Tryck på MENY för att utöka snabbmenyerna & sen trycker vi på Inmätning.

 • Tryck på Koordinatfil: för att skapa en ny fil eller välja en befintlig.

 • Tryck på Lägg till.

 • Tryck på Ny fil… och skriv in namnet på filen vi vill skapa och sedan på Ange. I det här fallet har vi valt att döpa den till berg.

 • Tryck på OK.

 • I det här läget så kan vi välja att skapa olika beskrivningar/koder för de inmätta punkterna. För att skapa en ny kod så trycker vi på Beskrivning:

 • Tryck på Lägg till, skriv in namnet på den önskade koden & tryck på Ange. I detta fall valde vi att döpa den till kod1.

 • Tryck sedan på OK.

 • Här kan vi välja lite olika inställning gällande inmätning.
 • Begär beskrivning betyder att vi måste välja en kod varje gång vid mäter in en punkt. Om vi vill använda det så kryssar vi i rutan till vänster om Begär beskrivning.
 • StartpunktsID: Här kan vi välja från vilket punktnummer systemet ska räkna upp ifrån. Om vi skriver in 100 här så kommer nästa punkt id att vara 101 osv.
 • Om Show Point Info är ikryssad så kommer våra punkter och dess information att visas i körläget(planvy)
 • Redigera punkt. Här kan vi gå in och redigera en befintlig punkt, eller ta bort den helt.

 • När vi valt alla inställningar så trycker vi på OK.

 • Nu är vi inne i mätläget. Vi kan välja att mäta in alla våra punkter här genom att trycka Lagra Punkt, eller så trycker vi på Återvänd för att göra våra mätningar direkt i körläget.

 • När vi trycker på Lagra punkt så kommer en dialogruta att komma upp där vi får välja vår kod.

 • Här markerar vi koden vi vill använda och trycker på OK. Då sparas punkten i filen vi skapade tidigare. Här kan vi även välja att lägga till en ytterligare kod genom att trycka på Lägg till.

 • Ute i körläget så trycker vi på MENY för att knappen Lagra punkt ska komma fram i den nedre snabbmenyn. Därefter så trycker vi på Lagra punkt och väljer vår kod för att spara punkten.

 • Vi kan när som helst ändra våra inställningar igen genom att trycka på snabbknappen

Redigera eller ta bort punkter

 • För att ta bort en punkt som vi mätt in så trycker vi på Beräkningar och sedan på Redigera koordinater.

 • Markerar filnamnet och trycker på OK.

 • Markerar punkten och trycker på Redigera för att göra våra ändringar, eller så markerar vi punkten och trycker på Ta bort för att ta bort den. När vi är färdiga så trycker vi på OK.