Lathund – Carlson DrillGrade

Lathund DrillGrade 7.3 PDF

Innehåll

Projektinställningar 2

Borrplaner 20

Välj borrplan 22

Skapa ny borrplan 23

Skapa borrplan – Alternativ 25

Hålverktyg 27

Borra 30

Verktyg 32

Översikt körläge 35

Denna lathund är avsedd för operatörer av Carlson DrillGrade och går igenom programmet i den ordning man normalt gör alla inställningar och moment. Den täcker in de flesta moment och detaljer man normalt behöver kunna som operatör. Grundläggande inställningar för GPS och givare på riggen täcks ej av denna lathund eftersom de ej bör ändras av operatören annat än i nödfall. Kontakta i så fall supporten på L5:

E-post: support@l5navigation.com

Supportnummer: 010-457 77 90

Robert Wågström: 072-528 99 93

Patrik Tallgren: 072-246 93 81

Matti Andersson: 072-586 98 55

Ronny Gjersvold: 072-528 99 94

Projektinställningar

Projektinställningar innehåller inställningar för koordinatsystem och modeller/ritningar.
Man behöver ofta byta projekt eller ändra inställningar om man flyttar till ett nytt ställe.
Om man bara borrar i täkt och inte använder några modellfiler utan bara olika borrplaner så behöver man inte ändra projekt.
Varje gång man kommer till ett nytt byggprojekt där man får modellfiler bör man göra ett nytt projekt. Det är då viktigt att ställa in samma koordinatsystem och höjdsystem som modellerna är i.

Tryck på knappen för att komma till projektinställningarna. Finns även under Verktyg > Avancerade Verktyg > Konfigurera projekt.

Man kan nu göra tre val. Byta mellan befintliga projekt, skapa ett nytt projekt och att redigera aktivt projekt. Om man väljer byt projekt så ser man en lista med befintliga projekt. Då markerar man det man önskar och trycker OK. Vi väljer här att skapa ett nytt projekt. Efter att man valt ett namn på sitt nya projekt kommer man vidare till inställningarna för projektet. Det är samma meny man kommer till om man trycker Redigera projekt.

När man tryckt Nytt projekt så får man skriva in ett lämpligt namn och sen trycka Ange.

Första inställningsmenyn för projektet, Projektfiler, är för alla modeller som hör till projektet. Om man inte behöver några modeller kan man hoppa vidare till menyn Projektalternativ längre ner i trädet till vänster.

 • Planvyfil
  • Här lägger man till bakgrundskartor/ritningar. Det är filer som innehåller linjer normalt sett.
  • Vanliga format som stöds är AutoCAD DXF/DWG och Topcon LN3
  • Man kan ha nästan obegränsat antal filer inlagda samtidigt. Det är datorns kapacitet som sätter gränsen för när det blir för tungt.
 • Terrängmodell
  • Här lägger man till 3D-modeller av ytan man ska borra mot. Det ska helst vara en modell som beskriver sprängbotten.
  • Vanliga format som stöds är AutoCAD DXF/DWG med 3D Faces samt Topcon TN3
  • Man kan lägga in nästan obegränsat antal filer samtidigt, men endast en kan vara aktiv åt gången. Den som är aktiv blir ifylld i grafiken i körläget och de andra visas som tunna streck i sektions- och profilvy.
 • Befintlig yta
  • Lika som terrängmodell ovan, men används endast för att visa en extra yta i körläget. Man kan ej borra mot denna yta så den används normalt sett inte.
 • Varning/Andra ytor
  • Man kan lägga in ytor som beskriver områden som maskinen ej får vistas i. Om maskinen kommer in i ytans område så kommer en tydlig varning upp i skärmen.
  • Man måste skapa en AutoCAD DXF/DWG med ytorna i ett lager som ska heta WARNING för att funktionen ska fungera
  • Används normalt sett bara i gruvor eller stora täkter
 • Koordinatfil
  • Man kan visa punkter i grafiken. Dock endast för visning. Inget man kan borra mot.
  • Används normalt sett inte.
 • Guidelinjefil
  • Här kan man välja en linje som man vill se sektion och sidmått till i körläget. Bra att ha på väg/järnvägsbyggen.
  • Man skapar enklast en linjefil genom funktionen Verktyg > Ställ in guidelinje. Där kan man peka på en linje i en AutoCAD-ritning. Se separat avsnitt.
 • GeoTIFF
  • Man kan en bild, t ex ett flygfoto, som bakgrundsbild

I Projektalternativ behöver man bara konstatera att Enheter står på Meter. Inget används normalt sett vid borrning. Man ska INTE sätta underborrningen i denna meny.

Koordinatsystem är en viktig meny om man använder modeller. Om man har fel inställning här kommer inte modellen att synas.

 • Projektion
  • Här väljer man transformationen för koordinater i plan. Dvs X/N och Y/Ö koordinat.
 • Projektionsalternativ
  • Här ställer man i huvudsak in justering i höjd. Det man kallar höjdsystem.
   Det finns färdiga filer för systemen RH70 och RH2000. Om man behöver RH00 så får man lägga in en manuell justering på ca -0.500 m.
 • Lokaliseringsfil
  • Här kan man skapa en helt egen inpassningsfil som behövs om man jobbar i ett helt ”eget” koordinatsystem. T ex ett system man från början skapat för en gruva eller liknande. Används nästan bara i gruvor nu för tiden. Normalt sett behöver man inte ställa in nånting här.
 • Lokaliseringseditor
  • Här redigerar man lokaliseringsfilen. Det går att knappa in koordinater på kände punkter för att själv skapa sina transformationsparametrar. Används mest i gruvor.
   Normalt sett rör man ej denna meny.
 • Testa koordinatsystem
  • En funktion för att se om man får rätt lokala koordinater från angivna GPS-koordinater. Används sällan.

För att välja ett vanligt koordinatsystem, tryck på Projektion:

När man trycker på knappen Projektion: så ser man en lista på de koordinatsystem man tidigare lagt till. Om det man behöver saknas is listan så trycker man på Välj fördefinierat.

För att välja fördefinierat väljer man först grupp av koordinatsystem. Tryck på den knappen.

När man tryckt Grupp så trycker man på Mer tills man hittar systemen för SWEDEN. Om man vill ha ett Sweref99-system som är vanligast numer så markerar man SWEDEN och trycker OK.

När en Grupp är vald kan man trycka på Projektion för att välja rätt zon.

Markera det önskade systemet och tryck OK.

När man lagt till önskat system i listan markerar man det och trycker OK.

När rätt projektion är satt ska man trycka på Projektionsalternativ för att sätta rätt höjdsystem.

Man ska för det mesta välja en Geoidfil. Även om man ska ha RH00 väljer man oftast RH2000 och lägger sedan till ett extra Z-offset. Tryck på Geoidfil: för att välja rätt fil.

Markera rätt fil och tryck OK.

Geoid relativ till WGS84 ska alltid vara ibockad i Sverige. Resten av parametrarna låter man vara.
Endast Extra Z-offset används om man behöver justera höjden ytterligare. Tryck OK för att bekräfta.

Om man valt allting rätt så är man nu klar med Projektinställningarna.

Borrplaner

Borrplaner väljs och skapas i menyn Navigera. Borrplaner ligger helt separat från projektet. Tryck på Navigera för att få upp menyn för borrplaner.

 • Välj borrplan (salva)
  • Här ”tänder och släcker” man de borrplaner man vill jobba emot. Alla borrplaner lagras i en databas och tänds och släcks sedan på liknande sätt som lager i ritningsfiler.
 • Skapa ny borrplan
  • Här skapar man en ny borrplan. Alla typer av borrplaner skapas här.
 • Importera alla DRL-filer
  • Detta är en funktion som mest används om man tidigare haft en gammal version av programmet då borrplaner sparades som DRL-filer. Används sällan.
 • Importera från fil
  • Här importerar man färdiga borrplaner. Oftast i IREDES xml-format men även vanliga textfiler som txt och csv kan importeras. Självklart också Carlson gamla format DRL.
 • Alla borrhål
  • När man trycker på denna knapp kommer man tillbaka till körläget och programmet väljer automatiskt närmaste hål
 • Borrhål från lista
  • Här kan man välja borrhål manuellt från en lista med alla hål. Används sällan.
 • Borrhål via nummer
  • Manuellt val av hål via nummer på hål. Används sällan.
 • Fältmarkerade borrhål
  • Här trycker man om man vill borra utan borrplan. Det är viktigt att trycka här varje gång man startar programmet om man vill borra utan borrplan. Om en borrplan finns aktiv kommer borrningen annars att loggas till den närmaste hål.
  • För att sätta skjutriktning och hållutning måste man manuellt addera ett hål. Det gör man i Hålverktyg > Addera nytt hål. Sedan kan man trycka Navigera > Fältmarkerade borrhål på nytt
  • För att ändra hur bottenhöjden beräknas när man borrar utan borrplan trycker man Hålverktyg > Borrplansinställningar

Välj borrplan

Om man trycker Navigera > Välj borrplan får man upp en lista på existerande borrplaner. Man markerar de som ska ändras och trycker på knappen Växla, eller dubbeltrycker i rutan bredvid namnet. De som har en grön bock kommer synas i grafiken och kan användas vid borrning. Tryck OK för att bekräfta.

Skapa ny borrplan

När man trycker på Navigera > Skapa ny borrplan kommer man direkt in i guiden för att skapa en ny borrplan. Om man direkt ser ett mönster i kartvyn så visas en föreslagen borrplan enligt senaste inställningarna med ett hål precis där borrkronan befinner sig när man går in i menyn. Det är alltså bäst att först positionera kronan dit man vill ha ett hål innan man börjar skapa borrplanen.

 • Sätt startpunkt
  • Här kan man flytta startpunkten för borrplanen. Antingen genom att ta en ny position på kronan eller genom att peka i kartvyn.
 • Beräkna riktning
  • Här kan man beräkna en ny riktning för borrplanen genom att mäta en ny punkt med kronan, genom att peka i kartvyn eller genom att ta borriggens riktning.
 • Riktning
  • Här kan man manuellt skriva in riktning för borrplanen i grader. T ex om man använder eventuellt GPS sikte i maskinen och kan ta ut riktning på det viset. 0 grader är rakt norrut.
 • Nordlig / Östlig / Höjd
  • Här ser man nuvarande koordinater för startpunkten på borrplanen. Normalt ändrar man inte dessa siffror manuellt. Enda fallet är om t ex en mätare har mätt en startpunkt med en annan mätutrustning som man vill lägga in. Höjden i detta fall är alltså starthöjd, INTE bottenhöjd.
 • Rader / Hålavstånd
  • Här anger man antalet rader i försättning samt hålavstånd i försättning. Vad som är försättning avgörs av Riktningen samt inställningen under knappen Alternativ som heter Skjutriktning. Men denna knapp kan man offsetta skjutriktningen 90 eller 180 grader.
 • Hål per / Hålavstånd
  • Här anger man antal rader i sida samt avståndet mellan hålen i sida. Åt vilket håll det är kan man se på det röda strecket som pekar ut från startpunktens centrum.
 • Riktning salva
  • Framåt/Bakåt/Vänster/Höger
   • Här väljer man åt vilket håll borrplanen ska gå. Enklast för att avgöra vad som blir rätt är att titta i kartvyn hur borrplanen ser ut jämfört med hur riggen står.
 • Namn salva
  • Här måste man ange ett namn för borrplanen innan den kan sparas
 • Alternativ
  • Här ligger resterande inställningar för borrplanen, t ex höjd för botten av hålen. Det är mycket viktigt att granska inställningarna här innan man sparar borrplanen.

Skapa borrplan – Alternativ

 • Teoretisk botten
  • Här sätter man hur bottenhöjden ska beräknas. Till höger finns inställningen som hör ihop med aktuell inställning och ändras alltså beroende på valt sätt att beräkna botten.
   • Höjd – Ange en plushöjd i meter över havet för botten inklusive underborrning
   • Terrängmodell – Hämta botten för varje hål från den terrängmodell som ev. är aktiv i projektet. Underborrning kan anges separat. Viktigt att sätta minustecken! Utan minustecken blir botten ovanför modellen.
   • Djup – Botten räknas fram som starthöjd minus djup. Användbart om man sätter kronan på en punkt där man vet djupet.
   • Direkt mot modell – Botten tas direkt från aktiv terrängmodell i projektet utan möjlighet till underborrning
 • Borrplansmönster
  • Här ställer man in hur borrplanen ska se ut
   • Fyrkantigt – Vanligt fyrkantigt mönster som EJ följer en linje
   • Sicksack – Förskjutet mönster
   • Söm/kontur – Mönster som följer en linje i en ritning i projektet. Linje krävs för att funktionen ska fungera. Man kan både göra en rad i taget för att först skapa en söm och sen en till rad med hjälpare osv. Eller så kan man göra flera rader på en gång om man behöver en hel plan som följer t ex en väglinje. Man kan bara ha en hålsättning åt gången, så ska man göra en söm och sedan hjälpare får man först göra en ensam rad för sömmen och spara den. Sedan göra raden för hjälpare, spara den osv.
    • Söm/kontur: Hålbotten/Håltopp
     • Här väljer man om vald linje beskriver botten eller toppen på hålen
    • Sidmått linje:
     • Här kan man flytta borrplanen i sida från vald linje. Bra om man t ex ska göra en rad med hjälpare med ett visst sidmått från linjen för sömmen.
 • Minsta håldjup
  • Här ställer man det minsta godkända håldjupet, oavsett vad botten hamnar på för höjd. När man börjar borra kontrollerar systemet så att håldjupet blir minst det som står som minsta håldjup.
 • Skjutriktningsläge
  • Längs med salva
   • Skjutriktningen för varje hål är parallellt med borrplanens riktning. Antingen längs med eller tvärs riktningen för borrplanen.
  • Anpassad vinkel
   • Om man väljer denna inställning sätter man hålens skjutriktning separat i grader
 • Skjutriktning
  • Framåt/Bakåt/Höger/Vänster
   • Framåt betyder att hålens skjutriktning är samma som borrplanens riktning
   • Bakåt ger skjutriktning 180 grader mot borrplanens riktning
   • Höger/Vänster vrider hålens skjutriktning +/-90 grader mot borrplanen
 • Hållutning
  • Denna inställning sätter hållutningen i grader
 • Spara mall / Ladda mall
  • Möjlighet att spara inställningarna för borrplanen till en fil, så man snabbt kan ladda olika inställningar.

När man gjort alla inställningar är det bra om man tittar i kartvyn hur borrplanen ser ut. Om den inte ser rätt ut får man fortsätta att ändra på inställningarna tills det ser bra ut. När man är nöjd med utseendet ser man till att ett namn är valt för borrplanen, sen trycker man OK för att spara.

Hålverktyg

I Hålverktyg finns flera inställningar och funktioner som man använder ofta. Tryck på knappen för att öppna menyn.

 • Addera nytt hål
  • Skapar ett nytt/extra hål där kronan befinner sig. Höjden för hålet beräknas utifrån inställningarna under knappen Borrplansinställningar. Man kan ändra alla värden för det nya hålet manuellt innan man sparar det.
 • Editera/Radera nuvarande hål
  • Öppnar en meny där man manuellt kan ändra inställningar för det hålet som är valt för tillfället.
 • Editera/Radera flera hål
  • Öppnar en kartvy där man kan peka på de hål man vill redigera. När man markerat alla hål man vill ändra och trycker OK kan man t ex lägga till ett offset till bottenhöjden. Det kan vara användbart om man t ex vill sänka några rader med hål som ligger i en rörgrav eller liknande.
 • Ändra påhugg
  • Flyttar startpunkten på aktuellt hål till den position där kronan befinner sig. Vinklarna räknas om så att man kan rikta in för att fortfarande träffa samma bottenpunkt som ursprungligen var planerat.
 • Borrstatistik
  • Här ser man statistik för antal borrade hål, total längd osv
 • Borrhålsrapport
  • Skapa en PDF-fil med en komplett rapport över aktiva borrplaner
 • Visningsinställningar
  • Välj vilka navigeringshjälpmedel som ska visas i körläget. Det är t ex lodblåsan uppe i vänstra hörnet.
 • Auto hålval
  • Välj om systemet automatiskt ska välja närmaste hål eller inte
 • Auto-zoom till mål
  • Välj om systemet automatiskt ska zooma in när man närmar sig valt hål
 • Auto zoom inst.
  • Ställ in hur mycket auto zoomen ska zooma in beroende på avstånd till aktivt hål
 • Borrsänkningsalternativ
  • Ställ in om borrsjunk ska loggas och hur grafen för borrsjunk inne i borrläget ska se ut
 • Avancerade hålverktyg
  • Diverse inställningar för visning av hål och navigering till hål
 • Borrplansinställningar
  • Inställningar för hur hålbotten ska beräknas när man adderar nya/extra hål samt vid borrning utan borrplan
 • Hantera salvor/borrplaner
  • Meny för att inaktivera de borrplaner man inte längre behöver. De man bockar ur här kommer att försvinna från listan i menyn Navigera > Välj borrplan.

Borra

På de flesta typer av riggar så växlar systemet automatiskt till läget Borra när man påbörjar borrning av ett hål. Om man manuellt vill tvinga systemet in i borrläget så kan man trycka på knappen Borra.

När man borrar så loggas hålet under tiden och när auto stopp slår i eller man manuellt trycker på Acceptera så sparas data för hålet permanent. På flikarna överst kan man välja vad som ska visas i huvudfönstret.

 • Uppgifter
  • Används endast tillsammans med serverlösningen Carlson Command
  • Möjlighet att logga anledningar till varför riggen står stilla m m
 • Anteckningar
  • Skriv en anteckning om hålet
 • Nolla
  • Nollar om längdgivaren
 • Märkning
  • Tagga olika borrdjup med en beskrivning. T ex slag och annat. Texten man anger sparas tillsammans med aktuellt djup när man tryckte på knappen
 • Överge/Acceptera
  • Ångra hålet för att förkasta all loggning eller Acceptera och spara permanent

Verktyg

Under knappen Verktyg finns de flesta inställningar för systemet. Det är också här man exporterar borrplaner.

 • Lagra punkter
  • Här kan man spara punkter i en punktfil. Används sällan av borriggar.
 • Ställ in guidelinje
  • Här kan man välja en linje från kartvyn att få sektion och offset till. Används på väg och järnväg.
 • Skapa platt yta
  • Här kan man skapa ett höjdplan utan lutning. Kan vara bra om man inte har en terrängmodell men ändå vill se djupet ner till en viss höjd hela tiden i körläget.
 • Skapa slänt
  • Här kan man skapa en egen yta genom att mäta en eller två punkter med kronan. Man kan också lägga till lutningar i sida t ex. Bra om man behöver lutning på botten av hålen men inte har fått en terrängmodell.
 • Sync options
  • Används bara med Carlson Command server för att välja när synkning mot server ska ske
 • Navigera
  • Samma funktion som man normalt har som knapp i körläget. Meny för val av borrplan och för att skapa borrplaner.
 • Exportera Borrplaner
  • Här kan man exportera borrplaner som Carlson DRL, CSV textfil och IREDES xml
 • Hålverktyg
  • Här finns inställningar för borrningen. Finns normalt som knapp i körläget.
 • Avancerade verktyg
  • Här ställer man in grunderna i systemet vad gäller givare, GPS, kalibrering osv. Använd med försiktighet!
 • Alternativ
  • Här finns de flesta inställningar för visning och toleranser m m. Bland annat ställer man här in språk, vilka snabbknappar som ska finnas i körläget och detaljer för kartvyn
 • Byt projekt
  • Byt mellan olika befintliga projekt
 • Filverktyg
  • Meny för att kopiera filer mellan hårddisk och USB-minne och liknande. Används sällan.
 • Beräkningar
  • I denna meny används sällan något annat än knappen som heter Invers mellan två punkter. Med den knappen kan man mäta avstånd och höjdskillnad mellan två punkter man pekar på i kartvyn.
 • Återställ inställningar
  • Möjlighet att ladda på tidigare sparad backupfil på samtliga inställningar
 • Visa Övervakningsskärm
  • Visar felsökningsskärmen där man kan se status för alla givare och GPS m m
  • Finns normalt sett också i körläget
 • Om DrillGrade
  • Här kan man se version av programmet samt aktivera en ny licensfil
 • Avsluta eller stänga av
  • Tryck på denna knapp följt av Avsluta för att komma ut i Windows. Stänga av stänger ner datorn helt.

Översikt körläge

 

 1. Längst upp till vänster är visningen av matarens lutning jämfört med valt hål. När pricken är i mitten har mataren rätt lutning och riktning.
 2. Nästa visare är en pil som visar åt vilket håll kronan ska flyttas för att träffa valt hål.
 3. Numerisk visning av avstånd till aktivt hål
 4. Grafisk visning av avstånd till hål både i toppen och botten
 5. Kartvyn. Man kan växla vyer med knappen 7.
 6. Nytt påhugg flyttar aktivt hål startposition dit man har kronan. Vinklarna räknas om för att fortfarande träffa samma bottenpunkt
 7. Vyer växlar mellan några olika kartvyer som finns förinställda
 8. Övervakning visar en felsökningsskärm för GPS och givare m m